Bridgewater United Methodist Church
Ash Wednesday Evening Service
   • Joel 2:1–2NRSV

   • Joel 2:12–17NRSV

   • Isaiah 59:16bNRSV

   • 2 Corinthians 5:20b–6:10NRSV

   • Isaiah 59:17NRSV

   • Matthew 6:1–6NRSV

   • Matthew 6:16–21NRSV

   • Isaiah 59:18NRSV

   • Psalm 51:1–17NRSV