Christ Community Church
2/22/2023, Lent #1, Ash Wednesday
   • Luke 15:11–31NKJV

   • Luke 15:11–31ESV

   • Luke 15:12NKJV

   • Luke 15:13NKJV

   • Luke 15:18–19ESV

   • Luke 15:29–30ESV

   • Luke 15:31ESV