November2018
November 2018
 • Wed
  21
  • 5pm - 6pm
   Elvaston Community Church
   Elvaston Community Church
 • Sun
  25
  • 7:30am - 8:30am
   Elvaston Community Church, 109 E Ohio St., Elvaston, IL 62334
   Elvaston Community Church
  • 8:30am - 9:45am
   Elvaston Community Church, 109 E Ohio St., Elvaston, IL 62334
   Elvaston Community Church
 • Wed
  28
  • 5pm - 6pm
   Elvaston Community Church
   Elvaston Community Church
 • December2018
 • Sun
  2
  • 7:30am - 8:30am
   Elvaston Community Church, 109 E Ohio St., Elvaston, IL 62334
   Elvaston Community Church
  • 8:30am - 9:45am
   Elvaston Community Church, 109 E Ohio St., Elvaston, IL 62334
   Elvaston Community Church
 • Wed
  5
  • 5pm - 6pm
   Elvaston Community Church
   Elvaston Community Church
 • Sun
  9
  • 7:30am - 8:30am
   Elvaston Community Church, 109 E Ohio St., Elvaston, IL 62334
   Elvaston Community Church
  • 8:30am - 9:45am
   Elvaston Community Church, 109 E Ohio St., Elvaston, IL 62334
   Elvaston Community Church
 • Wed
  12
  • 5pm - 6pm
   Elvaston Community Church
   Elvaston Community Church
 • Sun
  16
  • 7:30am - 8:30am
   Elvaston Community Church, 109 E Ohio St., Elvaston, IL 62334
   Elvaston Community Church
  • 8:30am - 9:45am
   Elvaston Community Church, 109 E Ohio St., Elvaston, IL 62334
   Elvaston Community Church
 • Wed
  19
  • 5pm - 6pm
   Elvaston Community Church
   Elvaston Community Church
 • Sun
  23
  • 7:30am - 8:30am
   Elvaston Community Church, 109 E Ohio St., Elvaston, IL 62334
   Elvaston Community Church
  • 8:30am - 9:45am
   Elvaston Community Church, 109 E Ohio St., Elvaston, IL 62334
   Elvaston Community Church
 • Wed
  26
  • 5pm - 6pm
   Elvaston Community Church
   Elvaston Community Church
 • Sun
  30
  • 7:30am - 8:30am
   Elvaston Community Church, 109 E Ohio St., Elvaston, IL 62334
   Elvaston Community Church
  • 8:30am - 9:45am
   Elvaston Community Church, 109 E Ohio St., Elvaston, IL 62334
   Elvaston Community Church
 • January2019
 • Wed
  2
  • 5pm - 6pm
   Elvaston Community Church
   Elvaston Community Church
 • Sun
  6
  • 7:30am - 8:30am
   Elvaston Community Church, 109 E Ohio St., Elvaston, IL 62334
   Elvaston Community Church